Zawór 4 drogowy ZHEJIANG CHUNHUI

Opis

Zawór 4 drogowy ZHEJIANG CHUNHUI

Typ: DNF-20S

Pojemność(KW):

20.0

Rozmiary (CAL):

D-1/2

S- 3/4